Divider
Contactgegevens

compliance@balens.co.uk

BELANGRIJK DOCUMENT OM TE LEZEN EN TE BEWAREN

Acceptatie van onze voorwaarden en de toezichthouder Financial Conduct Authority (FCA)
Door bij ons een aanvraag te doen voor een prijsopgave voor een verzekering, dan wel door bij ons uw verzekeringen te laten regelen of behandelen, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Leest u deze voorwaarden zorgvuldig door; dit is in uw eigen belang. Als u vragen hebt over onze voorwaarden of onze relatie met u, kunt u telefonisch contact met ons opnemen via 0800 022 0932. Balens Limited is erkend en wordt gereguleerd door de Financial Conduct Authority in het Verenigd Koninkrijk. Ons registratienummer bij de FCA is 305787. We hebben een vergunning voor advisering over, regeling van, optreden als agent voor en assisteren in het beheer en de uitvoering van algemene verzekeringsovereenkomsten. U kunt dit in het FCA-register controleren op de website van de FCA: www.fca.org.uk of door telefonisch contact op te nemen met de FCA op: 00 44 845 6061234. Balens heeft recht van vestiging en dienstverrichting in andere Europse lidstaten om verzekeringstransacties in landen binnen de Europese Economische Ruimte (EER) uit te voeren. Die transacties worden niet gereguleerd door de Engelse Financial Conduct Authority, maar we passen in al onze bedrijfsactiviteiten hetzelfde nalevingsprotocol toe. Ons AFM (Autoriteit Financiёle Markten) registratie nummer is 12038998.

Onze service
Onze rol is u als adviseur een geschikte aanbeveling te doen na het inventariseren van uw wensen en behoeften. In situaties waarin we verzekeringen voor u kunnen regelen maar geen advies geven, stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte. Wij handelen onder geen enkele voorwaarde zelf als verzekeraar en garanderen op geen enkele wijze de solvabiliteit van een verzekeraar.
In deze publicatie geven we aan hoe we ons voor u als cliënt inzetten en welke principes we volgen als we met u zakendoen. Balens Ltd is in oktober 2003 opgericht voor gespecialiseerde verzekeringen in de gezondheidszorg, commerciële en algemene bedrijfsactiviteiten. Voorafgaand hieraan werden alle commerciële en algemene bedrijfsactiviteiten via H & L Balen & Company uitgevoerd. Balens Ltd is lid van de Britse brancheorganisatie voor verzekeringsmakelaars, de British Insurance Brokers Association.

Gespecialiseerde verzekeringen in de gezondheidszorg:
 We richten ons op het regelen van verzekeringen voor professionals in de gezondheidszorg, gezondheidszorgorganisaties & not-for-profit-organisaties. We regelen vooral verzekeringen voor beroepsaansprakelijkheid, (para)medische fouten en aansprakelijkheid van trustees/bestuurders. Hiervoor selecteren we producten van een beperkt aantal verzekeraars die ons de bevoegdheid hebben verleend om verzekeringen voor belangengroepen en personen aan te gaan. Het kan voorkomen dat we u gespecialiseerde verzekeraars/makelaars aanbevelen.

Commerciële verzekeringen:
 We selecteren commerciële verzekeringsproducten van een aantal verschillende verzekeraars, maar voor bepaalde bijzondere dekkingen is het mogelijk dat we slechts met één verzekeraar of een beperkt aantal verzekeraars werken (we geven u hierover meer informatie voordat we uw verzekeringen verder regelen). Dit zijn meerbranchemaatschappijen in het Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd of deelnemen aan de Lloyds Market. De verzekeraars zijn lid van de Britse brancheorganisatie (Association of British Insurers) en/of andere brancheorganisaties. Het kan voorkomen dat we u gespecialiseerde verzekeraars/makelaars aanbevelen.

Persoonlijke verzekeringen:
 Wij selecteren uitsluitend verzekeringen voor huis en inboedel, persoonlijke reisverzekeringen, inkomensbescherming en levensverzekeringen als ook bedrijfsonkosten en rechtsbijstandsverzekeringen van een beperkt aantal verzekeraars, die tegemoet kunnen komen aan de bijzondere behoeften van onze klanten. Op verzoek kunt u een lijst ontvangen van de verzekeraars waarmee wij samenwerken. In sommige gevallen kunnen we u gespecialiseerde verzekeraars/makelaars aanbevelen. We geven u hierover informatie voordat we de verzekeringen met u afsluiten.

Klachten en vergoedingen
We zijn een ethisch bedrijf en willen u te allen tijde voorzien van een klantenservice van hoog niveau. Mocht u echter niet tevreden zijn, dan kunt u schriftelijk contact opnemen met de heer D. Balen, Balens Ltd, Bridge House, Portland Road, Malvern, Worcs, WR14 2TA, Verenigd Koninkrijk of per telefoon: 0044 1684 893006 (vraag naar de heer Balen) of een e-mail sturen naar db@balen.co.uk. Bij de afhandeling van uw klacht volgen we onze klachtenprocedure, waarvan u op aanvraag een exemplaar kunt verkrijgen. Als u met de afhandeling niet tevreden bent, dan kunt u zich richten tot de Financial Ombudsman Service (FOS) in het Verenigd Koninkrijk.
We zijn aangesloten bij het garantiefonds voor financiële dienstverlening: de Financial Services Compensation Scheme (FSCS) in het Verenigd Koninkrijk. U kunt mogelijk aanspraak maken op een vergoeding uit deze regeling als we onze verplichtingen niet kunnen nakomen. Dit is afhankelijk van het type verzekering en de omstandigheden van de aanspraak. De advisering en regeling van verzekeringen is tot 90% van de aanspraak gedekt, zonder bovengrens. Voor verplichte soorten verzekeringen (zoals werkgeversaansprakelijkheid) zijn de advisering en regeling van verzekeringen tot 100% van de aanspraak gedekt, zonder bovengrens. Verdere informatie over vergoedingen onder deze regeling kunt u aanvragen bij de FSCS via 0044 20 78927300 of de website www.fscs.org.uk.

Betaling voor onze diensten
Naast de premies die de verzekeraars in rekening brengen, ontvangen we gewoonlijk ook een provisie van de verzekeraars of productleveranciers (waarvan de gegevens op aanvraag beschikbaar zijn) en brengen we kosten in rekening voor het behandelen van uw verzekering. U ontvangt van ons voordat we de polis afsluiten een prijsopgave, waarop we de totaal te betalen prijs aangeven, naast de vergoedingen, belastingen en heffingen die losstaan van de premie. We willen u ook wijzen op de punten 'Beëindiging van verzekeringen' en 'Het beëindigen van uw relatie met ons'. Als een van onze cliënten per ongeluk een bedrag van minder dan £ 3 of € 4 op de polis te veel betaalt, wordt het te veel betaalde bedrag gedoneerd aan onze liefdadigheidsorganisatie, de Balens Family Health & Wellbeing Trust. Als £ 3 (€ 4) of meer te veel wordt betaald, wordt dit aan de verzekerde geretourneerd op dezelfde wijze waarop de betaling was gedaan. Als u terugbetaling wenst van te veel betaalde bedragen onder de £ 3 (€ 4) of als u meer wilt weten over de Balen Trust, kunt u contact met ons opnemen.

Geldzaken
Onze financiële afspraken met de meeste verzekeringsmaatschappijen berusten op risicotransfer. Dit betekent dat we optreden als agent van de verzekeraar bij het innen van de premies en het uitbetalen aan cliënten. Onder deze omstandigheden staan de gelden onder beheer van de verzekeraar(s) waarmee de polis is gesloten. We stellen u op de hoogte als de risicotransfer niet van toepassing is; in dat geval worden de gelden door ons op een niet-individuele trustrekening (Non-Statutory Trust account, vergelijkbaar met een wachtrekening) gestort in afwachting van betaling. Het opzetten van deze niet-individuele trustrekening volgt de FCA-regels voor de bescherming van gelden die onder beheer staan van bevoegde tussenpersonen. U dient zich echter te realiseren dat we op grond van de regels voor deze niet-individuele rekeningen, de gelden die we tijdelijk beheren mogen gebruiken om in zijn algemeenheid voorschotten aan cliënten uit te keren. Een exemplaar van de trustakte is op aanvraag beschikbaar en kan ook tijdens kantooruren bij ons worden ingezien. Als u bezwaar hebt tegen de storting van de gelden op een niet-individuele trustrekening, dient u ons hiervan direct op de hoogte te stellen. Uw instemming met de betaling van de premie en uw acceptatie van deze voorwaarden wordt anders beschouwd als uw instemming met het beheer van uw gelden op een niet-individuele trustrekening. De rente die wordt verkregen uit gelden die op een dergelijke niet-individuele trustrekening staan, valt aan ons toe. Ten behoeve van bepaalde transacties, kan het mogelijk zijn dat het geld van cliënten eerst aan andere tussenpersonen wordt overgemaakt, voordat het aan de verzekeraar wordt betaald.

Beëindiging van verzekeringen
U dient de aanvraag voor de beëindiging van een polis schriftelijk te doen en het betreffende verzekeringscertificaat dient aan ons te worden geretourneerd. U bent gerechtigd de polis binnen 14 dagen vanaf de dag na het afsluiten van de overeenkomst bij ons te annuleren (30 dagen voor de polissen voor inkomensbescherming). We brengen u dan de redelijke kosten in rekening die zijn gemaakt in verband met de verschafte dekking en diensten. Als u de polis onder andere omstandigheden beëindigt, kan dit resulteren in bijkomende korte termijnkosten die door ons en/of de leverancier van het product zijn vastgelegd. Terugbetalingen van minder dan £ 3 of € 4 worden gedoneerd aan de Balens Family Health & Wellbeing Trust. U kunt contact met ons opnemen als u hierover verdere informatie wenst. U dient zich ook te realiseren dat verzekeraars in bepaalde gevallen op grond van de polisvoorwaarden het recht hebben uw polis voortijdig te beëindigen onder retourbetaling van een evenredig deel van de premie. Dit is niet van toepassing op kortlopende polissen met een looptijd van minder dan een maand, zoals commerciële risicopolissen. Ook kennen veel van onze polissen voor (para)medische fouten en beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen geen premieteruggave. Als u uw verzekeringspolis laat verlopen, zijn we mogelijk niet in staat de polis tegen dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs opnieuw af te sluiten.

Het beëindigen van onze relatie
U kunt uw machtiging om ons namens u te laten handelen zonder boete beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen (een opzegtermijn van 30 dagen bij inkomensbescherming) of anderszins indien dat is overeengekomen. U dient de opzegging schriftelijk te doen, waarbij de opzegtermijn ingaat op het moment dat wij de opzegging ontvangen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de beëindiging van onze relatie geen invloed op reeds aangevangen transacties; deze worden voltooid in overeenstemming met deze voorwaarden. U bent aansprakelijk voor de betaling van alle transacties die voorafgaand aan de beëindiging van onze relatie zijn uitgevoerd en wij zijn gerechtigd tot het inhouden van de voor deze transacties ontvangen provisie, alsmede van alle door ons in rekening gebrachte kosten voor geleverde diensten. Ingeval wij van oordeel zijn dat we de dienstverlening aan u niet kunnen voortzetten, hanteren we een opzegtermijn van minimaal 7 dagen.

Uw verantwoordelijkheden
U dient eerlijk en naar beste weten te antwoorden op vragen of veronderstellingen waarmee u akkoord gaat, waarbij u volledige en accurate informatie verstrekt die de verzekeraar nodig heeft om u een bepaalde verzekeringsdekking te kunnen aanbieden. Dit is vooral belangrijk voordat u een verzekering aangaat, maar ook bij verlenging of als u tijdens de looptijd wijzigingen in de polis aanbrengt. Als u nalaat bepaalde informatie mee te delen, of een valse voorstelling van zaken geeft in verband met een feit dat de beslissing van de verzekeraar kan beïnvloeden om het risico of de aangeboden voorwaarden te accepteren, kan dit leiden tot het ongeldig worden van de polis en betekenen dat aanspraken niet of niet volledig worden uitbetaald. U dient alle gegevens op uw aanvraagformulier of feitenverklaring te controleren. Let vooral op de juistheid en volledigheid van de door u te ondertekenen verklaringen. Lees alle verzekeringsdocumenten die u ontvangt en zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de dekking, de beperkingen en de overige voorwaarden die erop van toepassing zijn. U dient vooral te letten op de bepalingen waarvan het niet-nakomen kan leiden tot het ongeldig worden van uw polis. Lees de procedures die u moet volgen in het geval van een aanspraak; deze vindt u in de polisdocumentatie. In het algemeen eisen verzekeraars dat u onverwijld kennisgeeft van een aanspraak of omstandigheden waaruit een aanspraak zou kunnen voortvloeien. U dient ons direct op de hoogte te stellen van wijzigingen in omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de door ons geleverde dienstverlening of de polisdekking. Neem contact met ons op als u vragen hebt over enige kwestie in verband hiermee. Kennisgeving van een verandering van omstandigheden - u dient ons schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen die zich voordoen na het invullen van uw aanvraagformulier of andere relevante documentatie, omdat deze van invloed kunnen zijn op uw dekking. We nemen dan de kennisgeving hiervan aan uw verzekeraar op ons en leveren u de nodige documentatie om de wijziging door te voeren.

Gebruik van persoonsgegevens
We verwerken alle persoonlijke gegevens die wij van u verkrijgen tijdens onze dienstverlening aan u overeenkomstig de privacywetgeving volgens het College Bescherming Persoonsgegevens en waar van toepassing tevens in het Verenigd Koninkrijk onder de Data Protection Act 1998. Bij het beheer van uw verzekeringen en/of aanspraken moeten wij deze gegevens doorgeven aan verzekeraars en andere product- of serviceleveranciers of uw beroepsorganisatie/opleidingsorganisatie. Deze partijen kunnen zich binnen of buiten de Europese Economische Ruimte bevinden. We kunnen ook op grond van eisen uit hoofde van wet- of regelgeving soms verplicht zijn gegevens aan bepaalde partijen bekend te maken. We zullen de persoonsgegevens die wij opslaan niet op andere wijze zonder uw toestemming gebruiken of bekendmaken. Bepaalde gegevens over u, zoals informatie over uw strafrechtelijke antecedenten, worden door deze wet als vertrouwelijke gegevens aangemerkt. Door ons deze gegevens te verschaffen geeft u te kennen dat u ermee instemt dat deze door ons worden gebruikt voor het regelen en beheren van uw verzekering. U bent, behoudens bepaalde uitzonderingen, gerechtigd tot inzage in uw persoonsgegevens. Wij behouden ons het recht voor een redelijke vergoeding voor deze inzage te heffen (op 1 januari 2011 is de redelijke vergoeding hiervoor vastgesteld op £ 10/€ 13). We registreren de verzekeringsovereenkomst(en) die we namens u regelen. Het is ons beleid de registratie volgens de beste praktijken in de verzekeringssector uit te voeren. We leveren u deze dienstverlening kosteloos zolang u bij ons cliënt bent.

Regeling voor het verwerken van claims
Het is essentieel dat u ons van claims of omstandigheden die in een claim kunnen resulteren op de hoogte stelt. Voeg alle belangrijke feiten ten aanzien van de aanspraak bij uw kennisgeving. De procedure en de voorwaarden in verband met het indienen van een aanspraak staan in detail beschreven in uw polis. Naast het behandelen van claims doen we het volgende:
   • We nemen de nodige zorgvuldigheid en professionaliteit in acht als we namens u handelen in verband met een aanspraak.
   • We geven u informatie over het indienen van een claim op grond van de polisvoorwaarden en onderhandelen zo nodig namens u met de verzekeraars.
   • We geven u informatie over klachtenafhandeling en mogelijke meningsverschillen tussen u en uw cliënten.
   • We stellen u schriftelijk op de hoogte als we enig onderdeel van een claim niet in behandeling kunnen nemen.
   • We behandelen de claims eerlijk en direct, en we houden u op de hoogte van de voortgang.
   • We stellen u zonder vermijdbare vertraging op de hoogte zodra een claim is erkend en uitbetaald.
De uitbetaling van claims is afhankelijk van de ontvangst van de gelden van de verzekeraars. We kunnen tijdens het inningsproces deelbetalingen doen, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid als de verzekeraar in gebreke blijft met de betaling van een claim of als deze bij de verzekeraar vertraging oploopt. Informatie over claims kan door Balens of de betrokken verzekeraars worden gebruikt voor risico-acceptatie, statistische analyse, managementinformatie, marktonderzoek en risicomanagement. Verzekeraars kunnen de informatie van uw claims doorgeven aan het verzekeringsclaims register in het Verenigd Koninkrijk, het Claims and Underwriting Exchange Register, dat wordt beheerd door Insurance Database Services Ltd (IDSL) & de brancheorganisatie Association of British Insurers (ABI). Ook kunnen verzekeraars de informatie over uw aanspraken doorgeven aan de politie om fraude te voorkomen en te detecteren. We kunnen de informatie over uw claims ook doorgeven aan een vereniging of beroepsorganisatie waarvan u lid bent.

Geldigheidsduur van de prijsopgave
Een prijsopgave is meestal 15 of 30 dagen geldig, waarna opnieuw een prijsopgave noodzakelijk is. Dit wordt aangegeven in uw offertebrief, waarnaar u bij acceptatie dient te verwijzen. U dient na verloop van een periode van 30 dagen een verdere verklaring te ondertekenen om polisdekking te ontvangen of om de dekking voort te zetten. De dekking voor werk dat is uitgevoerd voordat de polis werd afgesloten (dekking met terugwerkende kracht) wordt mogelijk niet opgenomen door de verzekeraars als er een hiaat valt tussen de voorgaande polis en een volgende polis. Dekking is ook noodzakelijk na beëindiging (uitloop) op bepaalde van onze gespecialiseerde polissen, indien u deze niet bij ons verlengt. Het is belangrijk dat u onze instructies en informatie hierover raadpleegt.

Toepasselijk recht
Balens Ltd onderneemt zijn activiteiten als verzekeringsmakelaar in overeenstemming met het recht in Engeland en Wales. Alle geschillen worden beheerst door en uitgelegd volgens het recht van Engeland en Wales dan wel volgens de rechtskeuze die op uw polis is aangegeven.

Belangenconflicten, een eerlijke behandeling van cliënten en het opnemen van telefoongesprekken
Er kunnen zich gevallen voordoen waarbij Balens of een van onze cliënten of productleveranciers een potentieel belangenconflict heeft dat is gerelateerd aan de zakelijke transacties die voor u worden uitgevoerd. Als dit gebeurt en we ons bewust worden dat er sprake is van een potentiële belangentegenstelling, stellen we u hiervan schriftelijk op de hoogte om uw instemming te verkrijgen voordat we uw opdracht uitvoeren. We stellen u dan ook nader op de hoogte van de stappen die we nemen om u een eerlijke behandeling te verzekeren. Als ethisch bedrijf willen we onze cliënten eerlijk behandelen. Uw telefoongesprekken met ons kunnen voor trainings- en controledoeleinden worden opgenomen.

Marketing
We kunnen uw gegevens gebruiken om u per post, telefoon, e-mail of andere elektronische middelen te informeren over verzekeringen, financiële producten en services waarvoor u belangstelling kunt hebben. We kunnen deze informatie bekendmaken en voor deze doeleinden gebruiken nadat uw polis is vervallen. Door ons te voorzien van uw contactgegevens, gaat u ermee akkoord dat voor deze doeleinden contact met u wordt opgenomen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw gegevens te verwijderen van de lijsten die door ons voor marketing worden gebruikt.