Divider
Contactgegevens

compliance@balens.nl

Acceptatie van onze algemene voorwaarden

Door bij ons een aanvraag te doen voor een prijsopgave voor een verzekering, dan wel ons uw verzekeringen te laten regelen of behandelen, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Lees deze voorwaarden zorgvuldig door, dat is in uw eigen belang. Als u vragen heeft over onze voorwaarden of onze relatie met u, kunt u contact met ons opnemen via info@balensverzekeringen.nl of via ons gratis telefoonnummer 0800 022 0932.

 

Toezichthouder Autoriteit Financiële Markten (AFM) en registratie bij klachtinstituut Kifid

Balens Europe B.V. heeft een vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Ons vergunningnummer is 12046134. We zijn bevoegd voor het bemiddelen en adviseren in verzekeringen en het handelen als gevolmachtigd agent voor schadeverzekeringen. U kunt dit verifiëren in het register van de AFM op volgende website: https://www.afm.nl/nl-nl/sector/registers/vergunningenregisters/financiele-dienstverleners/details?id=91241BA7-6AE6-E811-80E0-005056BB0C82

Tevens zij we geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73057959 en bij Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) onder nummer 300.017321. Balens Europe B.V. is gevestigd te Prins Hendrikkade 169-I, 1011 TC, Amsterdam.

Balens Europe B.V. is een dochteronderneming die geheel in het bezit is van Balens Ltd., Bridge House, Portland Road, Malvern, WR14 2TA, Verenigd Koninkrijk. Geregistreerd in Engeland en Wales onder nummer 4931050. Balens Ltd. heeft een vergunning van de Britse Financial Conduct Authority, referentienummer 305787.

 

Toepasselijk recht

Balens Europe B.V. onderneemt haar activiteiten als verzekeringsmakelaar en gevolmachtigd agent in overeenstemming met het Nederlands recht. Alle geschillen worden beheerst door en uitgelegd volgens het Nederlands recht, dan wel volgens de rechtskeuze die op uw polis is aangegeven.

 

Onze Service

Balens Europe B.V. is een gespecialiseerde assurantiemakelaar (en geen verzekeraar) voor gezondheids-, welzijns- en fitnessprofessionals en organisaties. Onze rol, en de dienst waarin wij voorzien, is om ondersteuning te bieden bij de aanschaf van gespecialiseerde schadeverzekeringen voor uw bedrijf.  Wij bieden onze diensten aan zonder hierbij advies te verlenen. Dit betekent dat we u informatie verschaffen waarmee uzelf een afgewogen keuze kunt maken. Balens Ltd verschaft Balens Europe B.V. technische, administratieve en operationele ondersteuning om haar in staat te stellen haar diensten te kunnen bieden. Voor details over hoe uw data gedeeld wordt met Balens Ltd. verwijzen wij u naar onze privacyverklaring http://www.balensverzekeringen.nl/privacyverklaring.aspx.

We sluiten deze gespecialiseerde verzekeringen af bij Lloyds Insurance Company S.A. (Lloyd’s Europe), geregistreerd bij de Nationale Bank van België en de Autoriteit voor Financiële Dienstverlening en Markten (FSMA) onder nummer 3094. Tevens is Lloyd’s Europe geregistreerd bij De Nederlandse Bank onder relatienummer R160984. We treden onder geen enkele voorwaarde op als verzekeraar en garanderen op geen enkele manier de solventie van Lloyd’s Europe.

 

Klachten en vergoedingen

We zijn een ethisch bedrijf en willen u te allen tijde voorzien van een klantenservice van hoog niveau. Mocht u echter niet tevreden zijn, dan kunt u schriftelijk contact met ons opnemen: Prins Hendrikkade 169-1, 1011 TC, Amsterdam e-mail info@balensverzekeringen.nl. Ook zijn we wij op kantooruren telefonisch bereikbaar op ons gratis nummer 0800 0220 932. Bij de afhandeling van uw klacht volgen we onze klachtenprocedure, waarvan u op aanvraag een exemplaar kunt ontvangen. Als u met de afhandeling niet tevreden bent, heeft u mogelijk het recht om uw klacht in te dienen bij de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening, Postbus 93257, 2509 AG, Den Haag, www.kifid.nl, telefoon 070 333 8999. U kunt zich ook richten tot het EU Online Dispute Resolution Platform https://webgate.ec.europa.eu/odr.

 

Betaling voor onze diensten

We ontvangen normaalgesproken een provisie van de verzekeraars waarmee we samenwerken, de gegevens hiervan zijn op aanvraag beschikbaar. Alle provisies die we ontvangen komen direct uit de premie die u ons betaalt. Daarnaast brengen we ook kosten in rekening voor het beheren van uw verzekering. Voordat u de polis afsluit, ontvangt u van ons een prijsopgave waarop we de totaal te betalen prijs aangeven, waarbij de kosten, belastingen en de kale premie afzonderlijk worden vermeld. Daarnaast is het mogelijk dat wij van de verzekeraar waar wij mee werken, Lloyd’s Europe, een winstdeling ontvangen. Deze aanvullende bedragen worden uitgekeerd uit de algemene betalingen die deze verzekeraar ontvangt met betrekking tot dit type verzekering.  

De betalingsvoorwaarden staan op onze facturen vermeld of op de facturen die u ontvangt van uw beroepsorganisatie. Het is belangrijk dat u de betaling van deze facturen uitvoert conform deze voorwaarden. We willen u ook wijzen op de punten 'Beëindiging van verzekeringen' en 'Het beëindigen van onze relatie'.

Als een van onze cliënten per ongeluk een bedrag van minder dan €4,- op de polis te veel betaalt, wordt het te veel betaalde bedrag gedoneerd aan liefdadigheidsorganisaties. Als €4,- of meer te veel wordt betaald, wordt dit aan de verzekerde geretourneerd op dezelfde wijze waarop de betaling was gedaan. Als u terugbetaling wenst van te veel betaalde bedragen onder de €4,- of als u meer wilt weten over de donaties aan liefdadigheidsorganisaties kunt u contact met ons opnemen.

 

Geldzaken

Onze financiële afspraken met Lloyd’s Europe berusten op risico-overdrachtsovereenkomsten. Dit betekent dat we optreden als agent van de verzekeraar bij het innen van de premies en het uitbetalen van restituties aan klanten. Voor bepaalde beroepsorganisaties die namens ons de verzekeringspremie innen geldt deze risico-overdrachtsovereenkomst ook. Dit betekent dat zodra premiegelden aan ons of aan een dergelijke beroepsorganisatie zijn overgemaakt, er vanuit wordt gegaan dat de verzekeraar zelf deze premiegelden heeft ontvangen. Voor meer informatie over de bescherming die deze risico-overdrachtsovereenkomst u biedt, of voor vragen over andere geldzaken, kunt u contact met ons opnemen.


Beëindiging van verzekeringen

U dient de aanvraag voor de beëindiging van een polis schriftelijk te doen.  Eventuele premierestitutie en kosten worden door ons en/of Lloyd’s Europe bepaald op basis van de timing en omstandigheden van uw verzoek en de polisvoorwaarden. Terugbetalingen van minder dan €4,- worden gedoneerd aan liefdadigheidsorganisaties.

Weest u zich ervan bewust dat verzekeraars in bepaalde gevallen op grond van de polisvoorwaarden het recht hebben uw polis voortijdig te beëindigen onder retourbetaling van een evenredig deel van de premie.

Als u uw verzekeringspolis laat verlopen, zijn we mogelijk niet in staat de polis tegen dezelfde voorwaarden en dezelfde prijs opnieuw af te sluiten.

Indien u graag meer informatie ontvangt over annuleringsvoorwaarden kunt u contact met ons opnemen.

 

Het beëindigen van onze relatie

U kunt uw machtiging om ons namens u te laten handelen zonder boete beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 dagen of anderszins indien dat is overeengekomen. U dient de opzegging schriftelijk te doen, waarbij de opzegtermijn ingaat op het moment dat wij de opzegging ontvangen. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, heeft de beëindiging van onze relatie geen invloed op reeds aangevangen transacties; deze worden voltooid in overeenstemming met deze voorwaarden. U bent aansprakelijk voor de betaling van alle transacties die voorafgaand aan de beëindiging van onze relatie zijn uitgevoerd en wij zijn gerechtigd tot het inhouden van de voor deze transacties ontvangen provisie alsmede van alle door ons in rekening gebrachte kosten voor geleverde diensten. Indien wij van oordeel zijn dat we de dienstverlening aan u niet kunnen voortzetten, hanteren we een opzegtermijn van minimaal 7 dagen.

 

Uw verantwoordelijkheden

U bent verantwoordelijk voor het eerlijk en naar beste weten beantwoorden van vragen of veronderstellingen waarmee u akkoord gaat, waarbij u volledige en accurate informatie verstrekt die de verzekeraar nodig heeft om u een bepaalde verzekeringsdekking te kunnen aanbieden. Dit is vooral belangrijk voordat u een verzekering aangaat, maar ook bij verlenging of als u tijdens de looptijd wijzigingen in de polis aanbrengt. U dient alle gegevens op uw aanvraagformulier of feitenverklaring goed te controleren voordat u uw handtekening zet.  Als u nalaat bepaalde informatie mede te delen of een valse voorstelling van zaken geeft, in verband met een feit dat de beslissing van de verzekeraar kan beïnvloeden om het risico of de aangeboden voorwaarden te accepteren, kan dit leiden tot het ongeldig worden van de polis en betekenen dat aanspraken niet of niet volledig worden uitbetaald.  De verzekeraar kan in dat geval ook het recht hebben eender welke premie die door u betaald is in te houden. Verzekeraars houden voor uw bescherming gegevensbestanden bij om fraude te voorkomen en de informatie die u aan ons verschaft kan gecontroleerd worden.

Lees alle verzekeringsdocumenten die u ontvangt en zorg ervoor dat u op de hoogte bent van de dekking, de beperkingen en de overige voorwaarden die erop van toepassing zijn. U dient vooral te letten op de bepalingen waarvan het niet-nakomen kan leiden tot het ongeldig worden van uw polis. Lees de procedures die u moet volgen in het geval van een aanspraak of claim, deze vindt u in de polisdocumentatie. In het algemeen eisen verzekeraars dat u ons zo snel mogelijk informeert als u een claim heeft of zich een situatie voordoet waaruit een claim zou kunnen voortvloeien.

U dient ons direct op de hoogte te stellen van wijzigingen in omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de door ons geleverde dienstverlening of de polisdekking. Neem contact met ons op als u betwijfelt of u iets aan ons moet doorgeven. We geven relevante informatie door aan de verzekeraar Lloyd’s Europe en verschaffen u aangepaste polisdocumenten indien van toepassing.

 

Gebruik van persoonsgegevens

We verwerken alle persoonsgegevens die wij van u verkrijgen tijdens onze dienstverlening aan u overeenkomstig de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG (UAVG).

Verdere details over ons beleid met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u vinden in onze privacyverklaring: http://www.balensverzekeringen.nl/privacyverklaring.aspx.

 

Verwerking van aanspraken en claims

Het is essentieel dat u ons meteen van aanspraken of omstandigheden die kunnen leiden tot een aanspraak of claim op de hoogte stelt. De procedure en de voorwaarden in verband met het indienen van een aanspraak staan in detail beschreven in uw polis. De uiteindelijke beslissing met betrekking tot de betaling van een schadeclaim wordt genomen door Lloyd’s Europe. Naast het behandelen van aanspraken doen we het volgende:

  •    We geven u informatie over hoe u omgaat met de klachtenafhandeling en mogelijke meningsverschillen tussen u en uw cliënten.
  •    We geven u informatie over het indienen van een aanspraak op grond van de polisvoorwaarden en onderhandelen zo nodig namens u met de verzekeraars.
  •    We stellen u schriftelijk op de hoogte als Lloyd’s Europe een onderdeel van een aanspraak niet in behandeling kan nemen.

De uitbetaling van schadeclaims is afhankelijk van de beslissingen en de ontvangst van de gelden van de verzekeraars. We kunnen tijdens het inningsproces mogelijk deelbetalingen doen, maar aanvaarden geen aansprakelijkheid als de verzekeraar in gebreke blijft met de betaling van een aanspraak of als deze bij de verzekeraar vertraging oploopt. Zie onze privacyverklaring voor meer informatie met betrekking tot hoe claimsinformatie wordt gebruikt http://www.balensverzekeringen.nl/privacyverklaring.aspx.

 

Geldigheidsduur van de prijsopgave en inloopdekking

Een prijsopgave is 30 dagen geldig, waarna opnieuw een prijsopgave noodzakelijk is. U dient na verloop van een periode van 30 dagen een verdere verklaring te ondertekenen om polisdekking te ontvangen of om de dekking voort te zetten.

De dekking voor werk dat is uitgevoerd voordat de polis werd afgesloten (dekking met terugwerkende kracht), wordt mogelijk niet opgenomen door de verzekeraars als er een hiaat valt tussen de voorgaande polis en een volgende polis of indien u ten tijde van het incident niet verzekerd was. Zie hiervoor ook de specifieke polisvoorwaarden die van toepassing zijn op uw polis.

 

Belangenconflicten, een eerlijke behandeling van cliënten en het opnemen van telefoongesprekken

Er kunnen zich gevallen voordoen waarbij Balens, of een van onze cliënten of productleveranciers, een potentieel belangenconflict heeft dat is gerelateerd aan de zakelijke transacties die voor u worden uitgevoerd. Als dit gebeurt en we ons er bewust van worden dat er sprake is van een potentiële belangentegenstelling, stellen we u hiervan schriftelijk in kennis om uw instemming te verkrijgen voordat we uw opdracht aan ons uitvoeren. We stellen u dan ook nader op de hoogte van de stappen die we nemen om u een eerlijke behandeling te verzekeren. We zijn een ethisch bedrijf en we proberen onze klanten altijd zo eerlijk mogelijk te behandelen. Uw telefoongesprekken met ons kunnen voor trainings- en kwaliteitsdoeleinden worden opgenomen.